23948sdkhjf

Ny artlista över naturvårdsarter

Skogsstyrelsen har tidigare använt en signalartslista. Nu har den ersatts av en lista som reviderats och breddats till en lista med naturvårdsarter och andra indikatorarter. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för signalarter, rödlistade arter och lagskyddade arter.

Listan innehåller nu ett praktiskt urval av kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insekter som är lämpliga att registrera i samband med olika naturvärdesinventeringar i skogen.

– Det har funnits ett behov av att uppdatera listan, eftersom erfarenheter visat att några arter varit mindre användbara medan andra lämpliga arter har saknats, säger Johan Nitare, ekolog på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En förbättring jämfört med den gamla listan är att klassningen nu tydligare skiljer på signalarter och rödlistade arter och att signalarterna begränsas till de som inte är rödlistade. Signalarter ska därför ses som ett viktigt komplement till rödlistade arter att registrera vid naturvärdesinventeringar.

Dessutom har en ny klass införts i listan: ekologiska ståndortsindikatorer (E-arter). De visar på speciella ståndortsförhållanden som i kombination med andra miljökriterier i ett område kan spegla höga naturvärden. En ensam och isolerad förekomst av en E-art visar däremot inte alltid på höga naturvärden.

– Som exempel på en E-art kan nämnas blåsippa som indikerar speciella jordartsförhållanden med högt pH. I sig är arten inte så märkvärdig men i kombination med exempelvis gammal barrskog kan sippan visa på en ovanlig och skyddsvärd biotop, säger Johan Nitare.

Källa: Skogsstyrelsen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079