23948sdkhjf

Skadad skog är inte bara älgens fel

Älgen skadar skogen, och måste därför skjutas av. Så ser den gängse uppfattningen ut, men nu visar det sig att även andra aspekter måste tas med i beräkningen av skogsskador och  avskjutning.

Varje år samlar jägare in uppgifter om hur många hjortdjur som finns och som skjuts. Samtidigt samlar Skogsstyrelsen in data om hur många träd som finns och hur många som är skadade av vilt i ungskog. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Skogsstyrelsen, använt dessa data för att undersöka vilka faktorer som påverkar andelen skadade tallar. Kunskapen kan sedan användas för att förebygga viltskador.

Forskarna har undersökt antalet hjortdjur, tillgång på tallfoder och snödjup för att se om de kan förutspå viltskadornas omfattning. De har gått igenom data från hela Sverige och tittat på samband både nationellt och regionalt.

– De faktorer som påverkar viltskador på tall skiljer sig åt regionalt. Gemensamt för hela landet är dock att mängden tall är en av de viktigaste faktorerna för andelen viltskadade tallar. Mer tall resulterade i färre viltskador, säger Sabine Pfeffer, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

När snön ligger djup blir det svårare för djuren att komma åt blåbärsris, vilket kan leda till att andelen viltskadad tall ökar. I norra Sverige finns i nuläget ingen utbredd konkurrens om födan från andra hjortdjur, så skadorna på skogen kan oftast hänföras till just älgen.

– Men det är inte så enkelt som ju fler älgar, desto mer skador. Mängden andra hjortdjur och mängden tallfoder är vad som verkar spela roll i söder, medan mängden tallfoder, mängden älg och mängden snö spelar lika stor roll i norr, säger Sabine Pfeffer.

I Svealand fann forskarna endast ett samband mellan tall och viltskador. I områden med mer tall var det färre viltskador, och tvärtom. Inget direkt samband fanns mellan mängden älg och mängden viltskador på tall.

Inte heller i Götaland hittade forskarna något samband mellan viltskador och älg. Däremot var mängden tall och mängden rådjur viktiga, och det fanns dessutom en tendens till att mängden kronhjort spelade in.

– Särskilt stora problem med viltskador på tall finns i områden med lite tall och många andra hjortdjur utöver älgen, säger Sabine Pfeffer.

Från tidigare forskning på SLU vet forskarna att de flesta tallarna faktiskt betats av älg. Samtidigt är bärris, som blåbär och ljung, en viktig resurs för alla hjortarter och konkurrensen om föda från de mindre hjortarterna kan tvinga älgen att äta mer tall. Att öka mängden tall och ta hänsyn till alla hjortarter i förvaltningen är vägen framåt, enligt forskarna.

– Förvaltningen behöver ta ett helhetsgrepp för att nå målen om minskade skogsskador, säger Sabine Pfeffer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11