23948sdkhjf

Skogsavverkning kan ha flera mål

Skogen producerar många olika nyttor. Ursprunget till dagens konventionella skogsbruk är att främja en enda nytta: trä, i form av timmer, ved, biobränsle etc. Ökade kunskaper om skogens andra nyttor, som kan handla om biologisk mångfald och rekreation, har lett till utvecklingen av skogsbruk med flera mål. Naturvårdande skötsel är ett exempel, där virkesproduktion inte är ett av målen. Trots att det finns omfattande forskning som visar värdet av skogsbruk med flera mål och naturvårdande skötsel finns det betydande kunskapsluckor kring hur olika åtgärder ska utföras.

Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige i dag. Han beskriver också vad som hämmar sådant skogsbruk och vilka lärdomar som kan hämtas från det konventionella skogsbruket.

Örjan Grönlund har genom fyra studier undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige och vad som kan främja utvecklingen av denna form av skogsbruk. En viktig fråga var hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Den första studien var en GIS-analys av de områden där svenska skogsbolag har identifierat behov av naturvårdande skötsel. Analysen visar att fritt tillgängliga GIS-data kan användas för att göra en första kartläggning av bevarandevärden i all svensk skogsmark.

– En kartläggning av denna typ skulle ge förbättrade möjligheter till en nationell strategi för bevarandevärden, vilket troligtvis också skulle medföra att skogsbruk med flera mål skulle öka i omfattning, säger Örjan Grönlund.

I den andra studien intervjuades 27 personer som arbetar med naturvårdande skötsel inom det svenska skogsbruket. Syftet var att ge en bild av hur detta arbete bedrivs, och vad som påverkar besluten att satsa på sådana åtgärder.

– Även om den naturvårdande skötseln utförs för att uppnå många olika mål, handlar den främst om att avverka gran och skapa död ved, säger Örjan Grönlund.

I de flesta fall är den naturvårdande skötseln inte komplicerad. Att åtgärderna ändå inte utförs beror ofta på att de ansvariga hindras av motstridiga mål, ser risker för höga kostnader eller är oroliga för kritik.

– Om skogsbruk med flera mål skulle utföras i den utsträckning som avses i bland annat skötselplaner, skulle det utgöra en påtaglig del av svenskt skogsbruk, säger Örjan Grönlund. Min uppskattning är att 5–15 procent av den årliga volymen som avverkas i gallringar i Sverige skulle kunna komma från naturvårdande skötselåtgärder.

I doktorsarbetet ingick också två högupplösta tidsstudier av arbete med skördare och skotare, för att kartlägga tidsåtgång och kostnader i samband med olika åtgärder. Kostnaderna för åtgärder i skogsbruk med flera mål visade sig vara högre än i konventionella åtgärder. Men vid en analys av skogsbrukets lönsamhet var skillnaderna små. Den fjärde studien var en fallstudie som visade 18 procent högre avverkningskostnader, men när kostnader och intäkter summerades var lönsamheten i avverkningen med flera mål bara fyra procent lägre än i en jämförbar konventionell åtgärd.

– I medeltal är skillnaderna i lönsamhet mellan skogsbruk med flera mål och konventionellt skogsbruk inte stora, men det finns mycket variationer inom båda typerna. Det är viktigt att använda såväl maskiner som arbetsmetoder som är anpassade för åtgärden, annars kan kostnaderna dra iväg, säger Örjan Grönlund.

– Min övergripande slutsats är att skogsbruk med flera mål ofta inte begränsas av teknik och arbetsmetoder, utan oftare av att det saknas strategier för hur mål sätts upp och hur måluppfyllnaden utvärderas, säger Örjan Grönlund.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.065