23948sdkhjf

Prisregn över skogsfolk

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2021 års mottagare av priser och 
belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års 
priser sker digitalt den 28 januari 2021, men pristagarna kommer även att bjudas in till 2022 
års högtidssammankomst.
 
Akademiens A.W. Bergstenpris, för att genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska området ha bidragit till att väcka intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren. 
Professor Hans Andersson, Örsundsbro, för framstående insatser inom lantbruksekonomisk undervisning och forskning. Hans alldeles särskilda förmåga att koppla ihop avancerad ekonomisk teori med livsmedelskedjans praktik har inspirerat många studenter, forskarkollegor och branschföreträdare. Hans Andersson har därmed förtjänstfullt bidragit till svenskt lantbruks utveckling.

Akademiens S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpris
för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära eller till växtförädlings-
/kvalitetsforskning. 
Agr.dr, tidigare statsagronom Tomas Rydberg, Uppsala, som på ett synnerligen 
framgångsrikt sätt kombinerat vetenskaplig forskning med praktiskt inriktad fältförsöksverksamhet i ett nära samarbete med branschen. Tomas Rydberg har dessutom 
varit en mycket uppskattad föreläsare och handledare.

Akademiens Håstadiuspris
för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling (priset åtföljs av ett seminarium på hösten samma år som det delas ut). 
Agronom Robert Olsson, Trelleborg, för hans centrala roll i arbetet med att utveckla en 
hållbar och lönsam svensk sockerbetsodling, till nytta för såväl odlare som industri.

Akademiens Guldmedalj
för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält. 
Professor Bill Hansson, verksam vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland, för hans enastående arbete med att etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning om insekters doftkommunikation samt hans bidrag till att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogsbruk.

Akademiens Silvermedalj
för att på ett förtjänstfullt sätt ha väckt intresse för de areella näringarna. 
Skog.dr, tidigare fältentomolog Åke Lindelöw, Väddö, för hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt förklara insekters biologi och förekomst i den brukade skogen, en 
uppskattad expert och folkbildare.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
för att den närmast föregående treårsperioden ha framlagt framstående doktorsavhandling 
vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten 
verksamhet. 
Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling The Anthropocene Ocean: Risks and opportunities for global sustainability (Stockholms universitet), som behandlar havet i 
människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur 
socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett 
viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
för att den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt ha förmedlat 
kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.

Forskningsledare Kristina Ascárd, Södra Sandby, som under sin aktiva lärargärning på ett 
konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och 
utveckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogrammet Agroecology. Kristina Ascárd 
har under sin yrkesverksamma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas personliga 
utveckling och bidragit till att programmets innehåll och utformning kunnat möta 
utmaningarna inom de gröna näringarna.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
för framstående insatser inom forskningskommunikation inom skogs- eller jordbrukssektorn. 
Universitetslektor Jens Sundström, Uppsala. Jens Sundström har med engagemang, 
vetenskaplig stringens och utmärkt anpassning till målgruppen och i ett flertal olika 
sammanhang aktivt spridit kunskap om växtförädling, genteknik och moderna 
växtförädlingstekniker.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
för framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst. 
Lantmästare, tidigare försökstekniker Lars Johansson, Lundsbrunn, som under sitt arbetsliv engagerat och effektivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning och praktik. 
Han har varit en ovärderlig kraft för utvecklingen på Götala, SLU.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare för att genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt ha bidragit till utvecklingen på landsbygden.
Lantmästare Anita Persson, Hörby. Anita Persson har ett mångårigt och stort engagemang 
för hållbar livsmedelsproduktion. Hon har genom sin initiativkraft och sin förmåga att skapa 
nätverk med såväl universitet och myndigheter som olika livsmedelskluster ökat intresset för de gröna näringarna och bidragit till en positiv utveckling för många lantbruksföretag och 
därmed också för en levande landsbygd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25