23948sdkhjf

Skogsstyrelsen vill se politiska initiativ

Skogsstyrelsen ställer sig bakom majoriteten av skogsutredningens förslag och instämmer i att det behövs politiska ställningstaganden om vad skogen ska användas till. En parlamentarisk beredning bör tillsättas för att lösa målkonflikter mellan politikområdena, skriver Skogsstyrelsen i sitt remissvar.

Skogsstyrelsen har nu lämnat sitt remissvar på skogsutredningens betänkande "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen". Myndigheten delar skogsutredningens uppfattning om att det behövs tydliga politiska ställningstaganden om vad skogen ska användas till.
− Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Det är politikens uppgift att överbrygga intressekonflikter mellan olika politikområden och att göra avvägningar mellan olika samhällsnyttor.
− Skogsstyrelsen föreslår att regeringen inledningsvis tillsätter en parlamentarisk beredning för att lösa ut målkonflikter mellan politikområdena, främst skogs- och miljöpolitiken, säger Herman Sundqvist.

Flera av förslagen kan bidra till att lösa svåra frågor

Skogsstyrelsen ställer sig bakom majoriteten av skogsutredningens förslag och bedömer att flera av förslagen kan bidra väsentligt till att lösa svåra frågor i skogspolitiken.

Myndigheten välkomnar särskilt de förslag som handlar om

  • politiskt ställningstagande om mål för biologisk mångfald i kombination med vetenskapligt råd, bristanalys och handlingsplan för biologisk mångfald i skogen och avvägning mot andra samhällsmål
  • system för uppföljning av miljöhänsyn. Här vill Skogsstyrelsen även framhålla behovet av långsiktig miljöövervakning.
  • mångbruk i den nationella bioekonomistrategin
  • omfattande formellt skydd av fjällnära skog
  • effektivare klövviltförvaltning
  • rådgivningskampanj för både produktion och miljö.

Skogsstyrelsen avstyrker utredningens förslag om att gallra i nyckelbiotopsregistret. Myndigheten bedömer att registret har stöd i rättsordningen och att en gallring strider mot samtliga mål i arkivlagen. Skogsstyrelsen understryker behovet av platsspecifik kunskap om biologisk mångfald och pekar på AI-förstärkt fjärranalys som en effektiv framtida metod för att identifiera områden med potentiellt höga naturvårdskvaliteter.

Utredningen betonar vikten av att beslut som rör skogen fattas med kunskap som grund, såväl politiska beslut som skogsägarnas praktiska beslut. Skogsstyrelsen delar helt denna uppfattning. − Skogsutredningen har levererat ett gediget betänkande. Det vilar nu ett stort ansvar på politikerna att se helheten och lösa upp de konflikter som präglat skogsdebatten i mer än två decennier, säger Herman Sundqvist.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094